E-Devlet Uygulama Çözümleri

- İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Günümüzde, yazılımın temel amaçlarından birisi ilgili kişilerin, ihtiyaç duyulan bilgiye, gerekli zamanda ve ortamda ulaşmalarını sağlamaktır.

Teknolojik ilerleme ve tek tuşla bilgiye erişimin gereklilik haline gelmesi ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki uygulamalar internet ortamına taşınmaktadır.

Kurum ve kuruluşların temel öğesi ve hareket noktası olan insan kaynakları birimlerinin sahip olması gereken yazılımlardan birisi de, süreç işleyişini kolaylaştıran “İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi” dir. Güncellik, kolay ulaşım ve hızlı çözüm ile tanışmak isteyen kurum ve kuruluşların hizmetine sunmuş olduğumuz “İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi” temel anlamda kurum veya kuruluşlardaki personellerin özlük işlemlerini kapsayan verilerin bilgisayar ortamında; depolanması, doğruluğunun sağlanması ve yürütülmesi amacı üzerine kuruludur.

- Döner Sermaye Ek Ödeme Sistemi

“Döner Sermaye Ek Ödeme Sistemi” döner sermayeli kurum veya kuruluşlarda, döner sermayeden personele yapılan ek ödemelerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her ay düzenli olarak ödenmesinin ve takibinin yapılmasını kapsar. Döner sermayeden personele yapılan ek ödemeler için gerekli olan belge ve dokümanları sistem otomatik olarak üretmekte ve kullanıma sunmaktadır.

Döner Sermaye Ek Ödeme Sistemi İle Yapılan İşlemler

Döner sermayeden personele ödenen ek ödemelerin hesaplanması, 
375 khk. İşlemleri, 
Gecikmiş döner sermaye işlemleri, Sabit ödeme işlemleri, 
Zorunlu sigorta işlemleri

- Kamu Alacakları Takip Sistemi

Kamu yönetiminin etkin bir yapıya kavuşturulması amacı ile yapılan reform çalışmalarının önemli adımlarından birisi kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasıdır. Bu kapsamda bazı kavramlara kamu yönetiminin yaşamsal bir öğesi olma konumu kazandırılmıştır.
Kamu yönetiminde sıkça vurgulanan; etkinlik, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi kavramlarla mali sorumluluğun da önemi giderek artmıştır.
Kamu zararı kavramı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeleri, Borçlar Kanunu, Sayıştay Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde ele alınması gereken oldukça geniş bir perspektife sahip bir kavramdır.
“Kamu Alacakları Takip Sistemi”, ilgili kanunlar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde ele alınarak bu hükümlere uygun iş akış yöntemleri belirlenmiştir. İş akış süreci içerisinde; kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama, yargılama süreçleri ayrı ayrı incelenmiş ve bu süreçler sonucunda ortaya çıkan kamu zararı ile ilgili iş ve işlemlerin web tabanlı bir yazılım üzerinden sürdürülmesi amaçlanmıştır. İşte bu noktada “Kamu Alacakları Takip Sistemi” tüm bu süreçlerle ilgili tarihsel kontrolleri yaparak arşivleme ve yazışmaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesine web tabanlı olarak olanak sağlayan bir sistemdir.

- Taşınır Mal Yönetim Sistemi “e-taşınır”

“e-taşınır’’, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmış bir uygulama yazılımdır.
“e-taşınır’’ sayesinde; kamu idareleri her taşınırı ayrı ayrı tanımlayabilecek; Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm idarelerin ülke genelindeki taşınır hareketlerini ve durumlarını görebilecektir. 
“e-taşınır’’, Sağlık Bakanlığına bağlı ve sağlık hizmeti sunan idarelerde, kullanımı zorunlu olan ÇKYS(Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi, MKYS(Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) sistemleri ile entegre çalışmaktadır. 
“e-taşınır’’, Web tabanlı olup, her türlü barkod yazıcı ve okuyucu ile uyumlu çalışmaktadır. 
“e-taşınır’’, merkez, taşra ve bölge teşkilatları bulunan, kamu kurum ve kuruluşları için yer ve zaman farkını ortadan kaldırmakta, rahat ve pratik konsolidasyon sağlamaktadır. 
“e-taşınır’’, Harcama Yönetim Sistemi ve Bütçe Takip ve Muhasebe Sistemi ile entegre bir çalışma ortamı sunmaktadır..