Risus Bilişim - Ekip Stratejimiz

 

RİSUS BİLİŞİM Çalışma İlkeleri

RİSUS BİLİŞİM firmasının ilkelerini genel hatlarıyla belirten bu doküman bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu döküman, tüm RİSUS BİLİŞİM dökümanları gibi geliştirilmeye açık bir döküman olup. gelişen şirket, ülke ve pazar durumlarına, koşullarına göre, Yönetim’in uygun gördüğü hallerde güncellenecektir. Bölüm başlıklan konuya kolay erişimi sağlamak için konulmuştur.

 

GeneI İlkeIer

RİSUS BİLİŞİM iş yaptığı ülke, bölge ve sektörlerde güvenilir ve yasalara saygılı bir firma olmayı ilke edinmiştir.Tüm RİSUS BİLİŞİM Personelinin psikolojik yönden bunu firma dışında da benimsemesi, özel konuşmaları da dahil olmak üzere bu çerçevede hareket etmesi gerekmektedir.

Çalışanın Sorumlulukları

Bireysel davranışlar kişinin kendi sorumluluğundadır. Görev, ünvan ve yeri ne olursa olsun bütün çalışanlardan yüksek davranış standartları beklenmektedir. Hiçbir yönetici bu kuralları,ilkeleri ya da herhangi bir yasayı ihlal edecek bir davranışta bulunulmasını isteyemez.

Çalışanlar, RİSUS BİLİŞİM’nin misyon ve vizyonunu çok iyi anlamaları yine faaliyet gösterdikten bölümün misyon, vizyon ve stratejik hedefleri esasında iş hedeflerini düzenlemeleri gerekmektedir.

Çalışanların, şirketin gelişimine katılım sorumluluklarını yüksek seviyede tutmaları, yeniliklere yönelik yaratıcı olmaları beklenmektedir.

Çalışanlar, RİSUS BİLİŞİM’nin gelişimi ve kendi gelişimleri yönünde şirketin çalışma düzenini, organizasyonu, iş akış süreçlerini, müşteri memnuniyetini, yönetim seviyelerini sürekli sorgular duyarlılıkta olmalı ve önerilerini şirkete sunmalıdır.

Çalışanlar, Pazarda saygın, kredi notu yüksek, özgün bir şirket oluşturmanın onurunu ve heyecanını paylaşmalıdır. Çalışanlar, şirketleriyle karşılıklı bağlılık seviyesinde Kazan/Kazan ilkesinin sahipliğine önem vermelidir.

Çalışanlar, Toplam Kalite ve Performans sürecine aktif olarak katılarak, bunu gündelik yaşamının bir parçası olarak düşünmek zorundadırlar. Tüm aktiviteler, projeler bazında, RİSUS BİLİŞİM Bilgi Sistemi (softcopy ve hardcopy klasörler) üzerinde ve Kalite Yönetimi Bölümü tarafından takip edilen standartlara uygun olarak yürütülür ve belgelenir.

 

 

Yöneticinin Sorumlulukları

Bütün yöneticiler çalışanlarının davranışlarından ve ayrıca şirket politikalarına uyup uymadıklarını denetlemekle yükümlüdürler. Her yönetici yasal ve ahlaki kurallarda dahil olmak üzere çalışanlarını şirket politikaları hakkında bilgilendirmekten sorumludur. Yönetici kademesindeki her personel aynı zamanda bir “çalışan”dır.

Yöneticiler hiç bir korku ve çekinme olmaksızın, yapıcı, dürüst ve açık tartışmaların beklendiği ve teşvik edildiği bir çalışma ortamının oluşturulmasından ve devamının sağlanmasından sorumludurlar.

Yöneticiler, Şirket Misyonunu çalışanlarıyla paylaşır ve sahiplenmelerini sağlar. Misyonun başarısını ve ana değerler kapsamında kalıcılığını şirket içinde ve dışında destekler.

Yöneticiler, RİSUS BİLİŞİM’nin geleceği için çalışanlarının yaratıcı katılımını sağlatır ve sürekliteşvik eder. Şirketi pazardaki değişimlere yönelik dinamik ve hazır tutar. Bu amaç için şirket alt yapısının güçlendirilmesinin yanı sıra, çalışanlarının eğitim planlamasına da önem verir.

Yöneticiler, şirket vizyonunun sahipleridir. Bu vizyonun pazar değişimlerine paralel yenilenmesi, güçlendirilmesi için özel destek sağlar. Şirket vizyonu için kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini çalışanlarıyla paylaşmak ve gerçekleştirilmesi yönünde yüksek seviyede katılım gösterir.

Yöneticiler. RİSUS BİLİŞİM’nin orta ve uzun vadeli hedeflerinde yazılım üretimi, katma değerli hizmet sağlama konularında ülke endüstrisinde ve dünya pazarında isim olmasını destekler.

Yöneticiler, RİSUS BİLİŞİM çalışanlarının “biz bilinci’ içinde gelişimini esas alırken, şirket kültürünü, sevgi, saygı, değer misyon, vizyon ve stratejik hedefleri esasında iş hedeflerini düzenlemeleri gerekmektedir.

Çalışanların, şirketin gelişimine katılım sorumluluklarını yüksek seviyede tutmaları, yeniliklere yönelik bir iklim çerçevesinde geliştirir.

Yöneticiler, Kalite ve Performans sürecine aktif olarak katılarak, bunu gündelik yaşamının bir parçası olarak düşünmek zorundadırlar.

 

 

Çözüm İş Ortakları ile İlişkiler

RİSUS BİLİŞİM çözümlerini ve ürünlerini çalıştığı sektörlerde ülke bazında kullanımını hedeflemektedir. Bu amaç için ülkemizin bölgelerinde nitelikli, saygın ve Katma Değerli çözüm sunma stratejisi olan firmalar ile çözüm iş ortaklıkları geliştirir.

Çözüm iş ortaklan ile ülkemizde yazılım ağırlıklı faaliyetlerin yaygınlaştırmasına yönelik ve yazılım endüstrisinin gelişimini destekleyen misyonları paylaşır.

Çözüm iş ortakları ile ilkeli, karşılıklı güvenin korunduğu, standartları yüksek ve kalite süreçlerinin geliştirildiği iş Protokolleri hedeflenmektedir.

RİSUS BİLİŞİM, çözüm iş ortakları ile başarılı olmak için, bu şirketlere uzmanlık eğitimleri sağlarken, aynı zamanda müşterilerin tatmin ve memnuniyetini iş ortağı ile sürekli destekler.

RİSUS BİLİŞİM, çözüm iş ortaklarına çözüm ve ürünlerini ileri teknoloji ile sunar ve bu hizmetleri pazarın gelişimini ve değişimini esas alarak sürekli devam ettirir.

Müşteri, Satıcı ve Yüklenicilerle İlişkiler

RİSUS BİLİŞİM olarak başta gelen amaçlarımızdan biri, müşterimizin en değerli satıcısı olmaktır. Bu amaç için Şirket, müşteri gereksinimlerini, sürekli bir işbirliği ve güven bağı oluşturacak şekilde ihtiyaca uygun ürün ve hizmet sağlamak için çaba harcar.

Buna paralel olarak RİSUS BİLİŞİM’nin satıcı firmalarla olan iş ilişkilerinde, sorumluluk sahibi ve güvenilir bir müşteri olarak oluşturduğu ün aynı anlayışla devam ettirilerek korunmalıdır.

Tüm müşteri, satıcı firmalar ve yüklenicilerle olan ilişkiler, aralarında hiç bir ayrım gözetmeden yasalara ve iş ahlakına uygun olarak dürüstçe yürütülür.

Çözüm firması kimliği, müşteri için sorun çözücü biçimde var oluş ile kazanılır. RİSUS BİLİŞİM, Çözüm Firması kimliğini, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışına uygun olarak yürütür. Bu doğrultuda tüm RİSUS BİLİŞİM personeli, ilk telefonla başlayacak olan sıcak diyalogla, tüm ilişkiler süresince devam ettirilerek müşteri memnuniyeti sağlanır.

Müşteri problemlerini çözüme kavuşturacak olan tüm şirket elemanları, firma dışında bulundukları süre zarfında Bölüm Sekreterleri ile sürekli irtibat halinde olup, kendi alanlarında çözüm bekleyen müşterileri gerekirse dışarıdan arayıp problemleri ile ilgilendiğini, çözüm için planlamalar yapıldığını bildirerek müşteriyi memnun etmeye çalışmalıdır.

Bu doğrultuda müşteri ile yapılacak konuşmalarda nezaket sınırları içinde firması ve çalışanlarının niteliği hakkında yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde bir yaklaşımla problem ele alınmalıdır.

Personelin firma adına yaptığı tüm görüşmeler, sağladığı hizmetler gibi her türlü etkinlik belgelendirilmelidir. Potansiyel müşteri ile yapılan ilk görüşmede görüşmeyi yapan personel tarafından RİSUS BİLİŞİM Bilgi Sisteminde müşteri ile ilgili dosya (softcopy) açılır ve bundan sonraki her türlü aşama bu dosya üzerine kaydedilerek takip edilir. Bu dosya, satış öncesi, gerçekleştirme ve satış sonrası etkinliklerin tümünü içeren bir bilgi kaynağıdır. Bu kaynakta yer alan her belge ayrıca dökümü alınmak suretiyle gerçek bir dosyada saklanmalıdır. Bunun yanı sıra önemli görüşme notları ve tutanaklar dosyalama sistemi içinde müşteri imzasını da içerecek şekilde yer almalıdır. RİSUS BİLİŞİM içindeki, ileride referans verilebilecek tüm görüşme ve aktiviteler de aynı sistem üzerinde kayıt altına alınacaktır.

İş teslimi sırasında işin alıcısının imzalayacağı tarih içeren bir belge alınır. Proje takvimi doğrultusunda taahhüt edilen işler sonuçlanana kadar ara
aşamalarda yapılan tüm teslimatlar iki kopya halinde belgelendirilerek, bir kopyası müşteriye verilip, diğer kopyası da proje dosyasına konularak takip edilir.

Aynı şekilde, müşteriye iş teslim süresi ile ilgili ya da bir vaat niteliği taşıyacak sözlü ifadeleri kullanmaya temelde RİSUS BİLİŞİM’nin yöneticileri yetkilidir.
Bu yetki geçici olarak söz konusu projenin RİSUS BİLİŞİM içindeki proje yöneticisine devredilebilir. Diğer personel kendisine yöneltilebilecek bu nitelikte
sorularda ilgili kişiyi referans gösterecektir. Teslim süreleri, kalite veya herhangi bir konuda ilgili kişilerce ortaya konan taahhütler, profesyonel
anlayış çerçevesinde yerine getirilmeye çalışılır.

RİSUS BİLİŞİM elemanları konuşmalarında rakip firmaları kötüleyecek, bir ihaleye yeterli olmadıklarını ifade edecek konuşmalara girmemelidirler. İhalenin Teknik Komisyonu bu tür yeterlilikleri değerlendirmekle yetkili ve sorumludurlar. Yasalara göre ihaleye giremeyecek bir firma RİSUS BİLİŞİM çalışanlarınca tespit edildiğinde bu itirazı yapmaya RİSUS BİLİŞİM’nin yöneticileri yetkilidir.

Firmamızı üstün kılan özellikleri, rakip firmayı karalamadan iletmek zorundayız. Bu iş ahlakının gereğidir. Ayrıca, bu tarz bir iletişim, çalışanın kendine, firmamıza ve üretimimize güvenin de bir ifadesidir.

RİSUS BİLİŞİM Varlıklarının Korunması 

Fiziki varlığı olan mallar ve fiziki varlığı olmayan veri, yazılım, ticari sır ve gizli bilgi gibi değerler de dahil olmak üzere şirketin bütün varlıklarının
kayıp, çalınma ve kötü kullanıma karşı korunması her çalışanın sorumluluğundadır. Şirket varlıkları her zaman için yalnızca şirket amaçlan
doğrultusunda kullanılabilir. Bunlar kişisel çıkar için kullanılamayacağı gibi, yetki verilmiş olmaksızın satılamaz, ödünç verilemez, armağan edilemez veya elden çıkarılamaz.

RİSUS BİLİŞİM personelinin kadrolu olarak çalıştığı dönemde üretmiş olduğu dergilerde yayınlanacak veya firma içinde kullanılacak teknik dokümanlar, standartlar, vb. fikir ürünlerinin Yayın-Dağıtım Hakkı (copyright) RİSUS BİLİŞİM tüzel kişiliğine aittir.

 

 

Personelin Genel Değerlendirilmesi

RİSUS BİLİŞİM’nin tüm çalışanları, Kalite ve Performans sürecinde hazırlanmış olan formlar üzerinden değerlendirilirler. Her çalışan kendi yöneticisi ile yılbaşında yaptığı ve dokümante edilen performans ve planlama formunda sıralanan işlerin projeler bazında ve yıl içinde genel performans ölçümü çerçevesinde değerlendirir. Maaş ve prim sistemi bu değerlendirmeye bağlıdır.

RİSUS BİLİŞİM’nin tüm personeli, Kalite ve Performans sistemi için geliştirilmiş olan yazılımı düzenli kullanmak ve belirlenmiş kurallara uymak zorundadır.

RİSUS BİLİŞİM personeli telefonun ilk çaldığı andan itibaren ses tonu ve konuşma biçimi ile kişi ve kurumlara karşı Şirketi temsil ettiğini unutmamalıdır. RİSUS BİLİŞİM’de müşteri ile toplantıya gidilen günler dışında kıyafet serbest (resmi giyinilmesi ve kravat takılması zorunlu özel durumlar dışında spor giyinilebilir) olmakla birlikte görüşülen ve/veya habersiz olarak firmaya gelebilecek kişileri yadırgatmayacak bir giyiniş biçimi benimsenmelidir. Davranış biçimleri de aynı şekilde algılanabileceğinden, özellikle dikkat edilmesi gereken bir husustur.

İdari personel daha çok firmada bulunulması gereken saatler içinde görevde sonuçlandırdığı işlerle, diğer personel, toplam hizmet sunum ve üretkenliği ile değerlendirilir.

Üretilen iş dışında da doğrudan değerlendirmeye alınmayan, ancak firmanın teklif vermede ve yeni iş alanlarına doğru açılmada cesaret ve potansiyelini artıran diğer özellikler arasında şunlar bulunmaktadır.

1.       Personelin yabancı dil bilgisi, özellikle İngilizce rapor yazabilme ve rahat konuşabilme düzeyi,

2.       Personelin henüz RİSUS BİLİŞİM’nin çözüm üretimi yapmadığı alanlarda da ileri teknolojiyi izlemek ve gelişmelerin yönü konusunda
yanılmayacak bir görüş düzeyi oluşturabiliyor olmak,

3.       Personelin mesleki dergilerdeki teknik yönden açık yanlışlara düşmeyen yayınları ile tanınıyor olması,

4.       Personelin, kendi bilgi ve deneyimini formal (eğitim kanalıyla) olsun olmasın birlikte çalıştığı arkadaşları ve kendisine
bağlı elemanları ile paylaşması,

5.       Personelin geniş bir tanışık ve dost çevresinin olması, insanlarla iletişimde ve insani ilişkide devamlılığın sağlanmasında başarı.

Kalite Yönetimi Bölümü

Kalite ve Performans sisteminin sahibi ve derleyicisi Kalite Yönetim Bölümümüzdür. Tüm standartlar ve iş yöntemleri, Çalışanların katkısı ile bu bölüm tarafından takip edilmektedir. Bu bölümün derlediği sonuçlar, RİSUS BİLİŞİM’nin operasyonuna daha verimli, daha etken ve daha ekonomik katkıda bulunarak kaliteli çözümler üretmesini sağlamaktadır.

 

RİSUS BİLİŞİM Standartları

İlgili Bölüm Yöneticileri ile Kalite Bölümü Yöneticisi tarafından takip edilecek olan Risus Bilişim standartlarına, RİSUS BİLİŞİM Bilgi Sistemi içinden erişilebilir. Tüm personel, bu standartlara uygun davranmak, üretmek ve hizmet vermek zorundadır.

İş Bilgileri

Tüm personel, RİSUS BİLİŞİM bilgilerinin gizliliğini korumak için aşağıdaki ilkelere bağlı kalmalıdır.

1.  Personelin şirkette çalıştıkları süre içerisinde veya sonrasında RİSUS BİLİŞİM tarafından yazılı izin verilen durumlar dışında gizli bilgileri açıklamamaları gerekmektedir.

2. Benzeri kısıtlamalar, genelde sözleşmelerde de belirtilmiş olduğu şekilde, şirkete gizlilik içeren bilgi temin etmekte olan RİSUS BİLİŞİM müşterileri, ortakları, satıcıları ve diğerlerinden alınan bilgiler için de geçerlidir. Tüm personel, ilgili sözleşmelerde izin verilen durumlar dışında, RİSUS BİLİŞİM’de çalıştıkları süre içerisinde veya sonrasında bu türden gizli bilgileri açıklayamazlar.

3. Personelin RİSUS BİLİŞİM’de veya müşteri yerinde yaptığı iş için çeşitli bilgisayarlara girebilmesi nedeniyle edinmiş olduğu bilgiler gizli bilgi niteliği taşır.
Medeni hukuk içinde kilitli (şifreli) bir ortamdan yasal olarak başkasına ait bir şey alma (bilgi dahil) ve bunu uzmanlık gerektirecek özel becerilerle
edinilmiş olması cezai yaptırımları artıran durumlardır, işi nedeniyle kendisine ait olmayan müşteri bilgilerini, üretilen dokümanları, müşteriye ve
şirkete ait bilgi birikimini (know-how) görmek zorunda kalan RİSUS BİLİŞİM elemanı bu bilgiyi sır olarak saklamakla yükümlüdür.

Şirket Kayıtlarının Doğruluğu

Çalışanlar bilgileri doğru, dürüst olarak kaydetmeli ve bildirmelidirler. Bu gereklilik aynı zamanda, çalışılan sürenin, gerçekleşen işletme giderlerinin, araştırma test sonuçlarının, gelir ve maliyetin ve diğer iş etkinliklerinin doğru bildirilmesini de içerir. Bütün şirket kayıtları denetime tabi olup mali kayıtların genel olarak kabul edilmiş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulması gerekmektedir.

Şirket içinde ve dışında yanlış yönlendirme amacıyla bilgi verilmesine veya düzenlenmesine göz yumulmayacaktır. Şirket kayıtları ve defterlerinde herhangi bir işlemin gerçek niteliğini kasıtlı olarak farklı gösteren veya değiştiren hiçbir işlem yapılmayacaktır.

 

 

Çıkar Çatışması

Bir çalışanın işteki ya da iş dışındaki etkinlikten İle RİSUS BİLİŞİM’nin iş çıkarları birçok durumda çatışabilir. Bu durum çoğunlukla, çalışan ya da çalışan
yakınının şirket veya hissedarlarının aleyhine olarak bazı kişisel yararlar sağlanması şeklinde ortaya çıkar. Bütün çalışanlar aşağıda belirtilen kurallara ve çalışma ilkeleri ile belirlenen standartları gözetmelidirler.

RİSUS BİLİŞİM bütün çalışanlarının özel işlerini gizlilik içinde yürütmek haklarına karşı saygılıdır. Ancak şirket politikası, hiçbir çalışanın işte veya iş dışında, şirket çıkartan ile fiilen veya potansiyel olarak çelişen kişisel mali çıkarlar sağlayacak bir iş etkinliğinde bulunmamasını zorunlu kılar.

Bu kural gereğince, bütün çalışanlar belirli iş etkinliklerinde bulunmaktan kaçınmalı ya da bu tür bir işe girişmeden önce yöneticilerinden yazılı izin almalıdırlar. Yöneticiler, verdikleri bu tür izinleri kendi yöneticilerine bildirmelidirler.

Bir çalışan aşağıdaki hususlardan özellikle kaçınacaktır:

1.       Şirketin kaynaklarından işlerinde kendi kişisel çıkarı doğrultusunda yararlanmak, şirket varlıklarını dürüst olmayan bir şekilde kullanmak veya elden çıkarmak,

2.       Şirket çalışma saatleri içinde ve şirket varlıklarını kullanarak iş performansını etkileyecek ve RİSUS BİLİŞİM işlerine ayırması gereken dikkat ve zamanı alacak kişisel işlerini yürütmek veya serbest meslek sahibi olarak çalışmak dahil başka bir firma ya da kişi için çalışmak, danışmanlık yapmak,

3.       RİSUS BİLİŞİM’nin rakibi olan (ya da etkin bir şekilde rekabet etmeyi planladığı çalışanca bilmen) herhangi bir şirket, müşteri, satıcı firma veya RİSUS BİLİŞİM’nin malzeme ya da hizmet temin ettiği bir şirketle mali çıkar ilişkisinde bulunmak,

4.       Kendi Bölüm Yöneticilerine yazılı bildirimde bulunmadan ve yazılı izin almadan, Risus Bilişim’nin rakibi, müşterisi olan veya RİSUS BİLİŞİM’ye hizmet veren bir firmada Yönetim Kurulu Üyeliği kabul etmek, böyle herhangi bir şirket ya da kişi için Yönetim Kurulu ya da Yönetim Danışmanlığı yapmak,

5.       (a) RİSUS BİLİŞİM’nin rakibi, müşterisi veya RİSUS BİLİŞİM’ye hizmet veren bir firmadan kendini ve şirketi üstü kapalı veya açık bir yükümlülük altına sokacak şekilde ödünç para, armağan almak, ayrıcalıklı işlem ya da kayırma kabul etmek,

(b) RİSUS BİLİŞİM’nin şirket alımı, ortak yatırım konusunda görüşmeler yaptığı veya görüşmeler yapmayı tasarladığı bir firma ile çıkar ilişkisi içinde olmak.

(c) RİSUS BİLİŞİM’de çalışması dolayısıyla kendine verilmiş ya da kendisi tarafından elde edilmiş olan gizli bilgileri kişisel çıkarları için açıklamak veya kullanmak.

Çalışan yukarıda açıklanan kuralların nasıl uygulanacağı konusunda herhangi bir tereddüt duyduğunda konuyu açıklığa kavuşturulmak üzere kendi Bölüm Yöneticisine götürmelidir.

 

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

RİSUS BİLİŞİM, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, korunması ve kazaların önlenmesinin, RİSUS BİLİŞİM çalışmalarının yürütülmesi ve yönetimi ile ayrılmaz bir bütün oluşturduğunun bilincindedir. Her çalışanın sağlıklı çalışma ortamını korumak, güvenli çalışma kural ve uygulamalarını gözetmek ve verilen kişisel korunma donanımını kullanmak suretiyle kazaları önleme sorumluluğu bulunmaktadır Kaza önleme ve verimli çalışma ayrılmaz bir bütün oluşturur.

Çevre Koruma

RİSUS BİLİŞİM, çevresinin, çalışanlarının ve ailelerinin sağlık ve güvenliklerinin korunması konularında duyarlı bir kuruluş olmayı, çalışanlarına, müşterilerine ve hissedarlarına yarar sağlamayı hedeflemektedir. Şirket ilgili yasalar gereği çevre, sağlık, güvenlik ve koruma kurallarını yerine getirecektir.

Ürün Kalitesi ve Güvenliği

RİSUS BİLİŞİM politikası, şirket işlerinin yürütülmesinde, RİSUS BİLİŞİM ürün ve hizmetlerinden yararlananların memnuniyetine büyük önem verilmesini ve bunun yerine getirilmesiyle şirket ile müşterileri arasındaki bağın güçlendirilmesini öngörür. Her çalışan, başlangıç tasarım veya biçimlendirme aşamasından üretime, bakımdan sürekli geliştirme aşamasına kadar, RİSUS BİLİŞİM ürünlerinin kalite ve güvenliğinin sağlanmasında gerekli görevleri üstlenir. RİSUS BİLİŞİM ayrıca ürünlerinin kalite güvenliği ile ilgili olarak devlet kuruluşları, sanayi dernekleri ve yetkililer ile işbirliği içindedir.

Bu konuda kalite sürecine aktif katılım ile RİSUS BİLİŞİM standartlarının uygulanması tüm personelin asli görevleri arasındadır.

Uyuşturucu Madde/Alkol Kullanımı

Denetime tabi herhangi bir uyuşturucu maddenin (reçeteli ilaçlar dışında) şirket işlerinde çalışan herhangi bir kişi tarafından veya şirket tesisleri içerisinde bulunulduğu sırada kullanılması yasaktır. Aynca şirket içinde alkol kullanımı, satışı, alışı ve/veya bulundurulması ile, alkol veya denetime tabi herhangi bir uyuşturucu madde (reçeteli İlaçlar dışında) etkisi altında şirket tesislerinde bulunulması ve çalışılması yasaktır.

Uyum ve Disiplin

Disiplinli ve uyumlu çalışma, RİSUS BİLİŞİM açısından büyük öneme sahiptir Aşağıda belirtilen kural ve standartlara uyulmaması disiplin cezasını gerektirir:

1.       Disiplinli ve uyumlu çalışma kurallarının ihlali.

2.       Herhangi bir çalışanın, bu kural ve ilkelerin ihlaline ilişkin bilgileri kasıtlı olarak saklaması,

3.       Kural ve ilkeleri ihlal eden kişinin yöneticisinin, yetersiz yönetim veya dikkatsizlik nedeniyle ihlalin meydana gelmesinde payı olması,

4.       Herhangi bir yönetici ya da personelin bir kural, ilke, politika veya yasa ihlalini bildiren bir çalışana karşı doğaldan veya dolaylı olarak misillemede bulunması veya başka birini misillemede bulunmaya kışkırtması,

5.       Bir çalışanın başka bir çalışanı, kasıtlı olarak ve yalan yere bir kural, ilke, politika, yasa ihlali ile suçlaması veya herhangi bir ahlak kural ilkesinin ihlali konusunda sahte iddiada bulunması,

6.       Kalite ve performans sürecine katılmamakta ısrar etmesi.

Yasa ve Yönetmeliklere Uyum

Şirketin ya da yan kuruluşlarının fon veya aktiflerinin yasalara uygun olmayan herhangi bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Bütün ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak şirketin politikasıdır. Yasa ve yönetmeliklerde anlamın belirsiz, anlaşılmaz ve yorumlanmasının güç olduğu durumlarda Şirket Yönetimi avukatların bilgisine başvurarak yasalara uygun davranılması sağlamalıdır.

Siyasal Katılım

RİSUS BİLİŞİM’nin siyasal katkıları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürün önceden yazılı onayı alınması koşuluyla ve ilgili yasaların izin verdiği durumlarda, söz konusu olabilir. Bu kısıtlama ve onay gerekliliği yalnızca şirket fonlarının kullanımı ile ilgilidir. Şirket çalışanlarının kendi seçtikleri aday ya da siyasal partilere yasalar kapsamında kişisel katkılarda bulunmalarının engellenmesi amacını gütmemektedir. Ancak şirket çalışanlarının bu tür kişisel katkıları şirketin gider hesaplarından ya da başka türlü yollardan karşılanmamalıdır.

Rüşvet

İş almak ya da alınmış bir işi elde tutmak amacıyla kişilere rüşvet vermek ya da rüşvetin başkalarına iletilmesi için aracılık edilmesini istemek veya rüşvet verilmesi için yönlendirmede bulunmak yasaktır.

Hükümet Yetkilileri veya Devlet Memurlarına Ödeme, Ağırlama ve Armağan

RİSUS BİLİŞİM çalışanları bir iş almak, bir işi korumak veya işi bir başkasına yönlendirmek amacı ile bir Hükümet Yetkilisine, Devlet memuruna, Siyasal Partiye, adaya RİSUS BİLİŞİM fonlarından para ödeyemez ya da herhangi bir başka değerli armağan veremez. Satış temsilcisine, dağıtımcı ya da danışman gibi üçüncü bir kişi aracılığıyla yapılacak bu türden dolaylı ödemelere izin verilmez.

Hükümet yetkilileri ve devlet memurlarına olağan ticari işlemlerde alışılagelen ölçüler dışında değerli armağanlar verilmesi ve ağırlamada bulunulması, Genel Müdür tarafından önceden onay verilen durumlar dışında, şirket tarafından usulsüz olarak kabul edilmekte olup, yasaktır.

Devletle sözleşme çalışmaları sırasında sözleşmede yararlar sağlamak amacı ile askeri veya sivil personele para, armağan, yemek önerisinde veya herhangi bir başka şekilde ağırlamada bulunmak yasaktır. İlgili yasalarda izin verildiği açıkça belirtilmiş olmadıkça, herhangi bir şekilde armağan önerilmemelidir. Çalışanlar para, armağan, yemek verme ve ağırlama konularında yöneticilerine danışmalıdırlar.

Hükümet yetkilileri ve devlet memurlarının tabi oldukları, armağan ya da ağırlama kabul etmeyle ilgili bütün Kanuni kısıtlamalar gözetilecektir.

Düzgün Muhasebe

Bütün şirket kayıtları, kaydedilen işlemi tam ve doğru olarak yansıtmalı ve tanımlamalıdır Herhangi bir fatura veya satış ya da alım belgesi hiçbir surette tahrif edilmeyecektir. Şirketin bütün aktif ve pasifleri ile gelir ve giderleri şirket defterlerine düzenli olarak kaydedilecektir.

Gelir ve gider kayıtları, proje performansına da esas oluşturmak üzere, proje bazında takip edilecektir.

Gizliliğin Korunması

Şirket tarafından ve gereğince izin alınarak açıklanan gizli bilgiler dışında, şirket hakkındaki bilgilerin gizliliğinin korunması bütün RİSUS BİLİŞİM çalışanlarının sorumluluğundadır. Çalışanların, basın, devlet kuruluşları veya herhangi bir başka kaynaktan gelen şirket hakkındaki bütün bilgi istemlerini, şirketin bu sorulara yanıt vermeye yetkili kılınmış ilgililerine aktarmaları gerekmektedir.